ساختار مستندات IMS

 

مستندات سيستم مديريت يكپارچه شركت لوله و ماشين سازي ايران در شش سطح و به شكل ذيل تعريف شده است:

 

 

روشهاي اجرائي سيستم مديريت يكپارچه كه بر اساس نيازمنديهاي عناصر استانداردهاي مديريت (كيفيت، زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه‌اي) تدوين شده است، بشرح زير ميباشد:

 

 روش اجرائي كنترل مستندات سيستم مديريت يكپارچه:
روش اجرائي كنترل مستندات سيستم مديريت يكپارچه به شماره SC-QP-05 بيانگر چگونگي كنترل مدارك و داده‌ها از جمله چگونگي تهيه پيش‌نويس، بررسي و تصويب، فرم نگارش، شماره‌گذاري ، بازنگري و اصلاح مدارك و نيز نحوه كنترل سوابق كيفيت مورد استفاده در لوله و ماشين سازي ايران (شركت سهامي عام) مي‌باشد.


 روش اجرائي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه:
روش اجرائي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه به شماره SC-QP-14 بيانگر چگونگي اقدام هنگام مواجهه با عوامل بالفعل و بالقوه بوجود آورنده عدم انطباقها (شامل عيوب، مشكلات فرآيندي، مخاطرات ايمني و زيست محيطي و ساير شرايط نامطلوب به لحاظ كمي و كيفي) جهت رفع آنها و همچنين بررسي ميزان اثربخشي آن در سيستم مديريت يكپارچه شركت ميباشد.


 روش اجرائي مميزي:
روش اجرائي مميزي به شماره SC-QP-17 بيانگر چگونگي اجرا و انجام مميزي داخلي در رابطه با كليه فعاليتهاي مؤثر بر سيستم مديريت يكپارچه شركت لوله و ماشين سازي ايران و همچنين نحوه جمعبندي و انجام اقدامات اصلاحي و چگونگي ارزيابي مميزي داخلي در سيستم مديريت يكپارچه شركت مي‌باشد.


 روش اجرائي كنترل محصول نامنطبق:
روش اجرائي كنترل محصول نامنطبق به شماره SC-QP-13 بيانگر چگونگي شناسائي، جداسازي و تصميم‌گيري در رابطه با محصولات و خدمات نامنطبق و نيز انجام اقدامات لازم (شامل صدور مجوز ارفاقي، درجه‌بندي و اقدامات اصلاحي) در سيستم مديريت يكپارچه شركت ميباشد.


 روش اجرائي واكنش سريع:
روش اجرائي واكنش سريع به شماره SC-QP-01 بيانگر چگونگي و نحوه برخورد با شرايط بحراني و حوادث غيرمترقبه در كليه سطوح سازمان جهت كاهش صدمات و ضايعات جاني و مالي ميباشد.


 روش اجرائي كنترل تجهيزات بازرسي، اندازه‌گيري و آزمون:
روش اجرائي كنترل تجهيزات بازرسي، اندازه‌گيري و آزمون به شماره QA-QP-11 بيانگر چگونگي كنترل تجهيزات بازرسي، اندازه‌گيري و آزمون مؤثر بر كيفيت محصول در سيستم مديريت يكپارچه شركت ميباشد كه به منظور تشخيص انطباق يا عدم انطباق و تامين نيازمنديهاي تعريف شده، اعمال ميگردد.

 

روش اجرائي كنترل طراحي:
روش اجرائي كنترل طراحي به شماره RD-QP-04 بيانگر چگونگي طرح‌ريزي، طراحي، بازنگري، تصديق، صحه‌گذاري و كنترل تغييرات در فعاليتهاي طرح و توسعه در سيستم مديريت يكپارچه شركت ميباشد.

 

روش اجرائي صحه‌گذاري فرآيند ساخت و محصول توسط مشتري:
روش اجرائي تائيد محصول و فرآيند ساخت توسط مشتري به شماره SC-QP-07 بيانگر چگونگي دريافت نيازمنديهاي مشتري و نيازمنديهاي محصول، تصديق فرآيند ساخت و تغييرات اعمال شده و ساير نيازمنديها از سوي مشتري است كه در مراحل مختلف توليد نمونه،‌ توليد نيمه انبوه و انبوه مطابق فرآيند تحقق محصول انجام مي‌گيرد.