گواهينامه های آزمايشگاه

 

شركت لوله و ماشین سازی ایران در راستای سیاست های كیفی و مشتری مدارانه خود، برگ زرین دیگری به افتخاراتش افزوده و موفق به اخذ استاندارد ISO/IEC 17025 از مركز ملی تایید صلاحیت ایران گردیده است.

همچنین این شركت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همكار را نیز از سازمان ملی استاندارد ایران دریافت نموده است.

 

 

  گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

  استاندارد 17025 - آزمايشگاه همكار