گزارش های مجمع

 لطفا جهت دریافت گزارش، روی لینک مربوطه کلیک فرمایید.

 

 

گزارش مجمع عمومی عادی ساليانه و فوق العاده / تير ماه 96

------------------------------------------------------------------------------------------------

گزارش مجمع عمومی عادی ساليانه و فوق العاده / خرداد ماه 97

 ------------------------------------------------------------------------------------------------