شرکت در گذر زمان

 

 

 

كتابي كه پيش رو داريد سرگذشت طولاني، پرفراز و نشيب و آموزنده شركتي است كه طي چهل سال فعاليت خود، سربلند از آزمون برخاسته است.

داستان كار و زندگي، شكست و پيروزي انسانهايي است كه روزها و شب هاي خود را براي باروري اين نهال به هم آميخته اند.قصه كارگراني است كه شيشه عمر خود را در كنار كوره هاي ذوب چدن شكل بخشيده اند و تاريخچه برنامه ريزي و مداومت كار مديران، مهندسان و كاركناني است كه از سرشوق و اخلاص دست به گريبان توليد ملي بوده اند.

 

 

مقدمه و پيشگفتار

بخش اول-از ابتدا تا سال 57

بخش دوم-دوران جنگ تحميلي

بخش سوم-دوران سازندگي