سهامداران

 

سهامداران دارای مالكيت بيش از يک درصد از سهام شركت لوله و ماشين سازی ايران به شرح جدول ذيل می باشد:

 

سهامداران | لوله و ماشين سازی ايران