سهامداران

 

سهامداران دارای مالكيت سهام شركت لوله و ماشين سازی ايران به شرح جدول ذيل می باشد:

 

سهامداران | لوله و ماشين سازي ايران