سهامداران

 

سهامداران دارای مالكيت بيش از يک درصد از سهام شركت لوله و ماشين سازي ايران به شرح جدول ذيل مي باشد: