سهامداران

 

سهامداران دارای مالكيت بيش از يک درصد از سهام شركت لوله و ماشين سازي ايران به شرح جدول ذيل مي باشد:

 

نام سهـامــدار تعداد سهام سرمايه درصد
 صندوق بازنشستگی كشوری 113,152,825 22.63%
شركت توسعه و تأمين شريف 79,587,608 15.91%
شركت سرمايه گذاری ملی ايران 69,166,157 13.83%
توسعه سرمايه گذاری مشفق 31,316,102 6.26%
كاركنان صنايع دفاع 21,818,751 4.36%
كاركنان شركت لوله ماشين سازی ايران 15,039,913 3%
شركت هامون نايزه 3,797,838 0.75%
صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز 2,960,000 0.59%
سهامداران متفرقه 163,160,806 32.67%
جمع کل 500,000,000 100%