سهامداران

 

سهامداران دارای مالكيت بيش از يک درصد از سهام شركت لوله و ماشين سازي ايران به شرح جدول ذيل مي باشد:

 

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد مالكيت

ساير سهامداران

122895018

24.58

صندوق بازنشستگي كشوري

113152825

22.63

شركت سرمايه گذاري شريف

85809528

17.16

شركت سرمايه گذاري ملي ايران

53888398

10.78

شركت توسعه سرمايه گذاري مشفق

40106403

8.02

شركت آينده گستر

37626973

7.53

كاركنان صنايع دفاع

22263079

4.45

كاركنان شركت لوله و ماشين سازي ايران

16776419

3.36

صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز

7481357

1.50

جمع

500000000

100