مديران شركت


محمد رضا بابايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: محمدرضا

نام‌خانوادگی: بابائی

تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع / فوق‌لیسانس مدیریت

محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران

شروع به‌كار: سال 1395

سمت: مدیر عامل

پست الكترونیكی:  babaei@lmico.net

تلفن تماس: 51092101 – 51092102 (خانم جعفری| رئیس دفتر مدیرعامل)

----------------------------------------------------------------------------------------------

محمد رضا بابايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: بیژن

نام‌خانوادگی: برومند حیدرآبادی

تحصیلات: لیسانس برق / فوق‌لیسانس مدیریت

محل تحصیل: دانشگاه هرمزگان / دانشگاه آزاد اراک

شروع به‌كار: سال 1397

سمت: قائم‌مقام مدیرعامل

پست الكترونیكی:  boroomand@lmico.net

تلفن تماس: 51092101 – 51092102 (خانم جعفری | رئیس دفتر مدیرعامل)

----------------------------------------------------------------------------------------------

بهرام هشترودي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: بهرام 

نام‌خانوادگی: محمودزاده هشترودی

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانیک

محل تحصیل: دانشگاه تبریز

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: معاونت تامین و توسعه

پست الكترونیكی:  hashtroudi@lmico.net

تلفن تماس: 51093 داخلی 3

----------------------------------------------------------------------------------------------

ناصر ناصري | لوله و ماشین سازی ایران

نام: ناصر

نام‌خانوادگی: ناصری

تحصیلات: فوق‌لیسانس مدیریت صنعتی MBA

محل تحصیل: سازمان مدیریت صنعتی

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر كارخانه تپه‌سفید

پست الكترونیكی:  naseri@lmico.net

تلفن تماس: 51092114 (آقای غلامی‌فر | سرپرست دفتر مدیران)

----------------------------------------------------------------------------------------------

محمد رضا بابايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: اميد

نام‌خانوادگی: عاطفی

تحصیلات: لیسانس مهندسي متالورژي

محل تحصیل: دانشگاه صنعتي شريف

شروع به‌كار: سال 1376

سمت: مدیر كارخانه شمس‌آباد

پست الكترونیكی:  atefi@lmico.net

تلفن تماس: 56231666 (آقای فتحي | مسئول دفتر مدیر كارخانه)

----------------------------------------------------------------------------------------------

محمدرضا رستگار | لوله و ماشین سازی ایران

نام: محمدرضا

نام‌خانوادگی: رستگارنیا

تحصیلات: لیسانس مهندسی متالورژی / فوق‌لیسانس مدیریت اجرایی

محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران / دانشگاه تهران

شروع به‌كار: سال 1383

سمت: مدیر صادرات / مدیرعامل شرکت ایتوک آبرسان ایرانیان

پست الكترونیكی:  rastegarnia@lmico.net

تلفن تماس: 51092126 (خانم صادقي | مسئول دفتر صادرات)

----------------------------------------------------------------------------------------------

محمد رضا بابايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: سیدعلیرضا

نام‌خانوادگی: سیدعلی‌اکبری

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانیک

محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف

شروع به‌كار: سال 1380

سمت: مدیر فروش

پست الكترونیكی:  aliakbari@lmico.net

 تلفن تماس: 51092126 (خانم صادقي | مسئول دفتر بازاریابی و فروش)

----------------------------------------------------------------------------------------------

محمد رضا بابايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: مصطفي

نام‌خانوادگی: نيك‌سرشت

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانيك

محل تحصیل: دانشگاه آزاد كرج

شروع به‌كار: سال 1388

سمت: مدیر تحقيقات و توسعه بازار

پست الكترونیكی: nikseresht@lmico.net

تلفن تماس: 51092126 (خانم صادقي | مسئول دفتر بازاریابی و فروش)

----------------------------------------------------------------------------------------------

عليرضا فدايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: کرامت

نام‌خانوادگی: عزت‌پرور

تحصیلات: لیسانس حسابداری

محل تحصیل: دانشگاه آزاد زنجان

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر امور مالی / عضو هیئت مدیره شرکت توسعه خط لوله هامون

پست الكترونیكی: 

تلفن تماس: 51093342 (خانم سيف | مسئول دفتر واحد مالی)

----------------------------------------------------------------------------------------------

عليرضا فدايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: مرجان

نام‌خانوادگی: ميمندي

تحصیلات: لیسانس حسابداری

محل تحصیل: دانشگاه آزاد تهران

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر اقتصادي / رئیس هیئت مدیره شرکت ایتوک آبرسان ایرانیان

پست الكترونیكی: meymandi@lmico.net

تلفن تماس: 51093342 (خانم سيف | مسئول دفتر واحد مالی)

----------------------------------------------------------------------------------------------

عليرضا فدايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: مهرداد

نام‌خانوادگی: ضرغامي

تحصیلات: لیسانس مهندسی متالورژی

محل تحصیل: دانشگاه آزاد نجف‌آباد

شروع به‌كار: سال 1378

سمت: مدیر كیفیت

پست الكترونیكی:  zarghami@lmico.net

 تلفن تماس: 51092139 (آقای روبنده | مسئول دفتر تضمين‌كيفيت)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

زارعي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: حميدرضا

نام‌خانوادگی: شيباني

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانيك

محل تحصیل: دانشگاه تبريز

شروع به‌كار: سال 1389

سمت: مدیر دفتر تحقیق و طراحی

پست الكترونیكی:  sheybani@lmico.net

 تلفن تماس: 51092310 (آقای خوش | مسئول دفتر تحقیق و طراحی)

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

ناصر ناصري | لوله و ماشین سازی ایران

نام: پيمان

نام‌خانوادگی: افشين‌آريا

تحصیلات: لیسانس مهندسي مكانيك

محل تحصیل: دانشگاه صنعتي اميركبير

شروع به‌كار: سال 1378

سمت: مدير خدمات فني

پست الكترونیكی:  afshinarya@lmico.net

 تلفن تماس: 51092114 (آقای غلامی‌فر | سرپرست دفتر مدیران)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

قاسم شريفي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: قاسم

نام‌خانوادگی: شریفی

تحصیلات: لیسانس حسابداری

محل تحصیل: دانشگاه آزاد تهران واحد مركز

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: مدیر حسابرسي داخلي

پست الكترونیكی:  sharifi@lmico.net

 تلفن تماس: 51093342 (خانم سيف | مسئول دفتر واحد مالی)

----------------------------------------------------------------------------------------------

محمد رضا بابايي | لوله و ماشین سازی ایران

نام: رضا

نام‌خانوادگی: معارفوند

تحصیلات: لیسانس مديريت صنعتي

محل تحصیل: دانشگاه آزاد كرج

شروع به‌كار: سال 1384

سمت: مدیر برنامه‌ریزی و سیستم‌ها

پست الكترونیكی:

تلفن تماس: 51092139 (آقای روبنده | مسئول دفتر برنامه‌ریزی و سیستم‌ها)

----------------------------------------------------------------------------------------------

بهارلو | لوله و ماشين سازي ايران

نام: عليرضا

نام‌خانوادگی: خازني

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانيك

محل تحصیل: دانشگاه خواجه نصير

شروع به‌كار: سال 1376

سمت: مدیر بازرگاني

پست الكترونیكی:  khazeni@lmico.net

 تلفن تماس: 51093 داخلی 3

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

نام: شيرين

نام‌خانوادگی: اعرابي

تحصیلات: لیسانس حسابداری

محل تحصیل: دانشگاه آزاد تهران

شروع به‌كار: سال 1396

سمت: معاون مدیر امور مالی

پست الكترونیكی:  araabi@lmico.net

 تلفن تماس: 51093342 (خانم سيف | مسئول دفتر واحد مالی)

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

بهارلو | لوله و ماشين سازي ايران

نام: طاهر

نام‌خانوادگی: رستمي

تحصیلات: لیسانس مديريت بازرگاني

محل تحصیل: دانشگاه آزاد - تهران جنوب

شروع به‌كار: سال 1379

سمت: معاون مدیر فروش

پست الكترونیكی:  

تلفن تماس: 51092126 (خانم صادقي | مسئول دفتر بازاریابی و فروش)

----------------------------------------------------------------------------------------------

بهارلو | لوله و ماشين سازي ايران

نام: كيومرث

نام‌خانوادگی: كاظمي

تحصیلات: لیسانس مهندسی برق

محل تحصیل: دانشگاه آزاد گلپايگان

شروع به‌كار: سال 1399

سمت: معاون مدیر تحقيقات و توسعه بازار

پست الكترونیكی:  kazemi@lmico.net

تلفن تماس: 51092126 (خانم صادقي | مسئول دفتر بازاریابی و فروش)

----------------------------------------------------------------------------------------------

زارعي | لوله و ماشين سازي ايران

نام: عليرضا

نام‌خانوادگی: آلوييان

تحصیلات: لیسانس مهندسی مكانيك / فوق‌لیسانس مهندسي مكانيك

محل تحصیل: دانشگاه آزاد تهران جنوب / دانشگاه آزاد تهران جنوب

شروع به‌كار: سال 1392

سمت: معاون مدیر دفتر تحقیق و طراحی

پست الكترونیكی:  aloueyan@lmico.net

 تلفن تماس: 51092310 (آقای خوش | مسئول دفتر تحقیق و طراحی)

----------------------------------------------------------------------------------------------

نام: اميرهوشنگ

نام‌خانوادگی: خطيبي

تحصیلات: لیسانس مديريت صنعتي

محل تحصیل: دانشگاه آزاد تهران جنوب

شروع به‌كار: سال 1394

سمت: معاون مدیر منابع انساني

پست الكترونیكی:  khatibi@lmico.net

 تلفن تماس: 51093 داخلی 212