شرايط و مقررات استخدام

 

1- شرايط داوطلبان

 

كليه داوطلبان استخدام در شركت بايد داراي شرايط زير باشند:

1-1- داشتن حداقل سن 18 سال تمام به شرط داشتن مدرك معافيت دائم از نظام وظيفه و حداكثر سن 25 سال و در موارد استثنائي با مجوز مدير عامل حداكثر سن 35 سال.

تبصره 1- افرادي كه داراي سابقه كار در اين شركت بوده و مجدداً به خدمت شركت پذيرفته مي‌شوند و كارشناسان ومتخصصين‌حرف ومشاغلي‌كه بندرت دربازاركاريافت‌مي‌شوند ازشمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

تبصره 2- در صورتي كه متقاضي داراي سابقه بيمه معتبر باشد، به سقف تعيين شده براي حداكثر سن اضافه مي‌شود.

1-2- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

1-3- انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت دائم قانوني.

1-4- نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر و عدم شهرت به فساد اجتماعي.

1-5- برخورداري از سلامت كامل جسماني و توانائي انجام كار مورد نظر طبق نظر پزشك معتمد شركت.

1-6- عدم اعتياد به مواد مخدر و الكل.

1-7- داشتن حداقل تحصيلات ديپلم.

تبصره3: در صورتي كه جهت مشاغل واحد توليد (رده كارگري) نيروي انساني لازم باشد مي‌توان از تحصيلات كمتر از ديپلم استفاده كرد، در اين گونه موارد حداقل تحصيلات، پايان دوره راهنمائي مي‌باشد.

1-8- داشتن ساير شرايط لازم براي احراز شغل مربوطه براساس ضوابط مطرح شده در طرح طبقه‌بندي مشاغل شركت.

1-9- نداشتن تعهد خدمت در ساير مؤسسات و سازمانها اعم از دولتي و خصوصي.

 

 

  2- مراحل گزينش

مراحل گزينش داوطلبان استخدام بشرح ذيل مي‌باشد:

2-1- دعوت از داوطلب استخدام و تكميل فرم پرسشنامه استخدام توسط فرد متقاضي.

2-2- تعيين تاريخ جهت انجام مصاحبه و دعوت مجدد از داوطلب.

2-3- معرفي فرد به مدير و مسئولين واحد جهت انجام مصاحبه و اعلام نتيجه.

تبصره4: مصاحبه استخدام مديران و متخصصين مورد نياز دفتر مديريت و مشاورين شركت به عهده مديريت عامل مي‌باشد.

2-4- در مورد مشاغل سرپرستي و كارشناسي مراحل گزينش بشرح ذيل مي‌باشد:

2-4-1- اخذ آزمون مهارت و استعداد فني توسط مدير واحد. (مصاحبه فني و تخصصي مدير واحد)

2-4-2- آزمون هوش احساسي و اجتماعي توسط واحد منابع انساني.

2-4-3- انتخاب بهترين و شايسته‌ترين نيروي كار پس از جمع بندي مصاحبه فني و نتايج آزمون.

2-5- مصاحبه با فرد توسط تيم استخدام مركب از مدير منابع انساني، مدير كارخانه، مدير ارشد منابع، رئيس كارگزيني و مدير واحد كه آموزش‌هاي لازم را در زمينه مصاحبه و استخدام گذرانده‌اند.

2-6- جمع‌بندي نمرات و نظرات تيم استخدام و انتخاب فردي كه بالاترين امتياز را كسب نموده باشد.

2-7- تائيد پرسشنامه استخدام توسط رئيس/مدير واحد مربوطه، مديرمنابع انساني، مديريت ارشد و مديرعامل.

2-8- دعوت از فرد گزينش شده جهت تكيمل پرونده و مدارك استخدامي

 

 

 3- اخذ مدارك استخدامي به منظور تشكيل پرونده كارگزيني به شرح ذيل:

3-1- عكس 4*3 جديد به تعداد مورد نياز.

3-2- فتوكپي شناسنامه خود و افراد تحت تكفل (از تمام صفحات).

3-3- فتوكپي كارت ملي.

3-4- فتوكپي كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم.

3-5- فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي.

3-6- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري از مراجع ذي صلاح.

3-7- گواهي سابقه كار و رضايت شغلي از محل كار سابق(در صورت داشتن سابقه كار).

3-8- فتوكپي از دفترچه بيمه(در صورت داشتن آن).

3-9- گواهي آزمايشات پزشكي شامل:

3-9-1- آزمايش خون و ادرار

3-9-2- آزمايش عدم اعتياد

3-9-3- آزمايش VDRL

3-9-4- اسپيرومتري

3-9-5- اديومتري

3-9-6- عكسبرداري از ريه

3-9-7- معاينات قلبي و نوار قلب

3-9-8- معاينات چشم

3-10- تاييد پزشك معتمد شركت مبني بر برخورداري از سلامت جسماني و ثبت در پرونده پزشكي توسط واحد بهداري.

در صورت موفقيت در آزمون‌ها و برخورداري از سلامت جسماني به تاييد پزشك معتمد شركت پس از اخذ مدارك لازم و تشكيل پرونده پرسنلي به واحد آموزش جهت طي دوره كارآموزي معرفي مي‌گردد.

 

 

 4- دوره آزمايشي

4-1- پذيرفته شدگان به واحد مربوطه معرفي و به صورت آزمايشي مشغول كار مي‌شوند تا براساس موازين اين آئين‌نامه دوره آزمايشي را طي نمايند.

4-2- مدت دوره آزمايشي 3 ماه مي‌باشد.

4-3- مدت دوره آزمايشي براي هر فرد بنا به تقاضاي مدير واحد حداكثر تا 2 دوره قابل تمديد مي‌باشد و اين مدت از 6 ماه تجاز نمي‌نمايد و براي هر دوره قرارداد 3 ماهه منعقد مي‌گردد.

4-4- بررسي عملكرد شاغل

عملكرد فرد گزينش شده كه به صورت آزمايشي استخدام شده، پس از گذشت سه ماه، مطابق با آئين‌نامه ارزشيابي عملكرد  مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج آن به كارگزيني ارسال مي‌گردد. بر اساس امتياز ارزشیابي عملكرد نسبت به صدور حكم استخدام و قوانين كار و ضوابط داخلي شركت اقدام خواهد شد يا با فرم مذكور، مطابق با دستورالعمل تسويه حساب برخورد و سوابق بايگاني مي‌گردد.

4-5-واحد آموزش موظف است طبق دستورالعمل آموزش‌هاي حين كار فرم مربوط به آموزش‌هاي حين كار  را براي فرد جديدالااستخدام، تكميل و آموزش‌هاي دوره كارآموزي را تحت كنترل داشته باشد.

4-6- عملكرد و روند كاري فرد پس از 3 ماه از سپري شدن دوره آزمايشي مجدداً طبق آئين‌نامه ارزشيابي عملكرد مورد بررسي قرار گرفته و در صورتيكه نمره ارزيابي عملكرد برابر يا بيشتر از حداقل نمره ارزيابي (6/3) باشد با نظر مديريت واحد طبق فرم استعلام تمديد قرارداد نسبت به تمديد قرارداد اقدام مي‌گردد در هر صورت حداكثر مدت قرارداد پيشنهادي توسط مدير واحد 3 ماه است.

تبصره5: در صورتيكه نمره ارزيابي عملكرد فرد از 6/3 كمتر باشد قرارداد وي با تائيد مدير واحد حداكثر بمدت 2 ماه قابل تمديد مي‌باشد پس از بررسي و ارزيابي مجدد در دوره بعدي نسبت به تمديد يا فسخ قرارداد وي تصميم گيري خواهد شد.