انعكاس خبر رونق شركت لوله و ماشين سازي ايران در رسانه ملي (1397/1/31)
انعكاس خبر رونق شركت لوله و ماشين سازي ايران در رسانه ملي (1397/1/31)

اخبار ساعت 14 و 21 شبكه 1:

كارخانه‌اي كه به همت كارگران و مديرانش از مرز ورشكستگي به رونق دوباره برگشته.

 

اخبار ساعت 20:30 شبكه 2:

بازگشت از مرز ورشكستگي.

 

اخبار ساعت 18:30 شبكه تهران:

داشت كم‌كم از مدار توليد خارج مي‌شد، اما به همت كارگرانش دوباره رونق گرفت و در مسير توليد و بهره‌وري قرار گرفت.

 

جهت ديدن فيلم خبر   اينجا   كليك نماييد.

 

روابط عمومي شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام)

03 اردیبهشت 1397