مخزن اضطراری آب مقاوم به زلزله

 

مخزن اضطراری مقاوم در برابر زلزله متشکل از لوله های چدنی نشکن در شرایط عادی می تواند به عنوان بخشی از شبکه آبرسانی مورد استفاده قرار گیرد. در این سیستم به بخشی از لوله های توزیع آب، لوله های چدنی نشکن با قطر بزرگ نصب شده و به عنوان مخزن آب مورد استفاده قرار می گیرد. در شرایط اضطراری اگر شبکه توزیع تخریب شود، از طریق بستن شیرهای اضطراری طرفین، می توان با ذخیره آب در بین دو شیر، آن را به مخزن آب تبدیل کرد.