ضد زلزله

این اتصالات طبق استاندارد بخش3  ISO 2531:98    تحت عنوان Restrained Joint نامگذاری می‌گردند.

اصول کار اتصالات ضدزلزله Anchoring آن است که این اتصالات نیروی محوری وارد بر یک مؤلفه خط لوله را به مؤلفه بعدی انتقال داده و در اثر نیروی محوری جدا نمیگردند. این اتصالات اجازه میدهند تا نیروهای محوری ایجاد شده در برخی نقاط خاص (زانو، تبدیل، سه راهی، فلنج کور) روی یک لوله یا چند لوله توزیع شده که بدین ترتیب نیازی به استفاده از بلوک مهارکننده سیمانی نمیباشد. در بعضی موارد که بعلت مشکلات مربوط به موقعیت مکانی و ضعیف بودن استحکام خاک استفاده از بلوک سیمانی میسر نمی‌باشد، استفاده از اتصالات ضد زلزله ضروری است. آببندی این اتصالات عیناً مانند اتصالات تایتون با استفاده از واشر لاستیکی صورت میگیرد. همینطور قابلیت انحراف زاویه‌ای و جابجایی محوری این اتصالات مطابق اتصالات تایتون میباشد.

 

مزایا و قابلیتهای اتصالات ضد زلزله:

1-    مقاومت در مقابل نیروی محوری ناشی از نیروهای هیدرولیک.

2-    تأمین ایمنی شبکه های آبرسانی در مقابل زلزله.

3-    تأمین ایمنی شبکه های آبرسانی در زمینهای پرآب، شیبدار و ناپایدار.

4-    ضرورت استفاده از این اتصالات در جاهائیکه استفاده از بلوک سیمانی غیرممکن باشد.

علاوه بر موارد فوق این اتصالات کلیه مزایای اتصالات تایتون معمولی بشرح زیر را دارا میباشد.

5-    سهولت و سرعت مونتاژ.

6-    داشتن آببندی مناسب در مقابل فشار آب.

7-    قابلیت جابجایی زاویه‌ای.

8-    قابلیت جابجایی طولی.